3 minute read

https://pixabay.com/sv/photos/kalkylator-ber%C3%A4kning-f%C3%B6rs%C3%A4kring-385506/

Öppna data är ett centralt verktyg för att motverka korruption inom offentlig upphandling. Ett viktigt ämne som diskuterades under gårdagens rundabordssamtal på Finansdepartementet inför framtagandet av en ny handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan. Deltog gjorde ca 20-talet organisationer var samlade från myndighet, region, kommun, forskarsamhälle (inkl. RISE), civilsamhälle och systemleverantörshåll. Här är några reflektioner och medtag från samtalen jag skulle vilja lyfta från alla kloka inlägg som gjordes (vilket var många):

 • Det finns ett behov för delning och öppning (sålångt som möjligt) av data som från hela upphandlingscykeln, vilket inkluderar både leverantörsreskontra, spendanalys, annonser mm. Den verkliga nyttan uppstår när dessa kan kopplas ihop och analyseras som helhet.
 • Upphandlingsmyndigheten (eller annan central aktör) bör ges ansvar att samla och skaffa översyn över aktuella datamängder som leverantörsreskontra.
 • GDPR bör inte ses som ett hinder då ex. Utbetalningsmyndigheten genom sitt uppdrag kommer samköra datamängder från bl.a. CSN, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen, allt med GDPR i gott minne.
 • Export och publicering av upphandlingsdata måste förenklas och idealt sätt till en enkel exportknapp i systemstödet som i sin tur samlar ihop aktuella data, transformerar i lämpliga format, publicerar på aktuell plattform, samt skickar relevant metadata till den Nationella Dataportalen för allmän tillgång.
 • En nyligen släppt undersökning från Svenskt Näringsliv visade att ca 40% av kommunerna hade stora svårigheter eller hinder i att tillhandahålla leverantörsreskontra vid begäran. Själva utlämningen i digitalt format var även den intressant då en kommun hade tryckt ihop informationen i PDF-filer med storlek 3 på texten. Nog för att man kan zooma men…
 • Flertalet resurser finns redan att tillgå redan idag. Den Nationella Dataportalen tillhandahåller specifikationer och dokumentation. Nationella Dataverkstaden och regionala initiativ som VGR utgör viktiga satsningar för att bygga kapacitet, särskilt på den kommunala nivån. Dock behövs det mer handgripligt stöd genom hela processen för den enskilda kommunen, särskilt de som inte är så lyckligt lottade att vara geografiskt placerade i ex. VGR eller Skåne.
 • Publicering av upphandlingsdata bör komma med ett skall-krav. Det kommer sannolikt upptas som en särskilt viktig datamängd från EU-håll snart vilket kommer höja dess status. Arbetet med Public Procurement Data Space kommer ytterligare skapa tryck kring frågan.
 • Systemleverantörer har idag ägarskap av annonsdata i Sverige vilket bör öppnas upp, likt den generella standarden i övriga Europeiska länder. Detta bör både uppmuntras tillika kravställas från offentligt beställarhåll vid upphandling av dessa systemstöd.
 • Motverkande av korruption är ett incitament för publicering av upphandlingsdata. Främjande av ökad konkurrens tillika effektivare och mer strategisk upphandling är ett överlappande incitament med potential för stora kostnadsbesparingar. En studie från RISE visade potentialen i besparingar över 2,3 miljoner kopplat till publiceringen av leverantörsreskontra av Göteborgs Stad. Se https://community.dataportal.se/topic/181/leverant%C3%B6rsreskontra-som-%C3%B6ppna-data-en-nyttoanalys
 • Kopplat till ovan nämnda studie är innovationsprojektet OpenUp! som syftade till att stödja publicering och vidareutnyttjande av offentlig data som öppen data. Projektet utvecklade en plattform för att publicering av leverantörsreskontra på ett enklare, effektivare och mer transparent sätt, bl.a. i samarbete med Göteborgs Stad och DIGG som publicerade sin Data via plattformen. Se https://vinnova.se/p/oppen-upphandling–open-procurement/
 • Kulturfrågan är en överhängande utmaning bland de olika förvaltningarna på samtliga nivåer (statsligt, regionalt och kommunalt). Det går att göra mycket för att motverka korruption i upphandlingen redan idag med befintliga resurser och regelverk men det görs ofta begränsat av eldsjälar till tjänstemän. Detta är något som måste systematiseras. Problematiken höjdes upp av justitieministern i hur kultur äter strategier och regelverk till frukost.
 • Open Contracting Partnership är ett internationellt samarbete som utvecklat standarder för datamängder längs hela upphandlingscykeln. En viktig resurs och nätverk även Svenska aktörer bör uppmärksamma och nyttja. Se https://www.open-contracting.org/
 • Ett nationellt arbete utfördes även genom ÖDIS, NSÖD och den kommunala samverkansföreningen Sambruk som är värt att undersöka, se https://sambruk.github.io/Open-Accounts-Payable/